artykuł nr 1

Podstawy prawne


Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim utworzony z dniem 1.01.2011 roku jest państwową jednostką budżetową funkcjonującą w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie:

- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69,poz.415 ze zm.),

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz.920) w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

- Zarządzenia Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 32/BB z dnia 22.12.2010r. w prawie powołania Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Mińsk Mazowiecki, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:
Statut MB