artykuł nr 1

Majątek

 Majątek skarbu Państwa, którym dysponuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim - stan na dzień 31.12.2020 r. w cenie nabycia PLN

 

 

1Grunty

365

763,29

2Budynki i lokale1 204 756,30
3Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny

2 928

041,52

4Środki transportu389 940,59
5Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie200 706,47
6Pozostałe środki trwałe374 466,80
7Wartości niematerialne i prawne25   342,47