artykuł nr 1

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr. sprawy ADM.VIII.4/2012).

Przedmiotem zamówienia jest "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego. Roboty budowlano-wykończeniowe"