artykuł nr 1

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 3/ZP/2013).

Przedmiotem zamówienia była "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego - roboty budowlano-wykończeniowe i utwardzenie terenu"

Przetarg został unieważniony.