artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 5/ZP/2013).

Przedmiotem zamówienia jest "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego"